Kategórie

Obchodné podmienky

A. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bess.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je BESS s.r.o. so sídlom Tatranská 34, 974 11 Banská Bystrica, IČO 46709045, DIČ 2023539232, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22406/S, e-mail: info@bess.sk, tel. 0907 666 779 (ďalej „prevádzkovateľ) a kupujúceho - spotrebiteľa, ak sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo kupujúceho - podnikateľa, ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

B. Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Kupújúci si vyberie tovar z ponuky prezentovanej v e-shope www.bess.sk, o ktorý má záujem a kliknutím na ikonu košíka, ktorá sa nachádza pri tomto tovare alebo jeho variantách, ho vloží do košíka. Po ukončení výberu tovaru prejde kupujúci do "košíka" kliknutím na ikonu košíka v pravej hornej časti e-shopu. Tu môže upravovať počet kusov tlačidlami + a -, ktoré sa nachádzajú pri každom tovare. Po vyplnení potrebných údajov k realizovaniu objednávky kupujúci potvrdí odoslanie objednávky tlačidlom "objednávka s povinnosťou platby". 

2. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Bess.sk sú záväzné. Uskutočnením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

3. Objednávka zákazníka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. Podmienkou platnosti zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení 
objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už 
vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

7. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

8. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (t.j. personalizovaný tovar a tovar s vlastným textom nie je možné vrátiť ani vymeniť, preto venujte prosím zvýšenú pozornosť pri voľbe veľkosti oblečenia. Rozmery Vám radi poskytneme e-mailom, napíšte nám na info@bess.sk.) Nepoškodený tovar s originálom dokladu o nadobudnutí kupujúci zašle späť na adresu prevádzkovateľa: Bess s.r.o, M.Čulena 16, 974 11 Banská Bystrica. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

C. Práva a povinnosti predávajúceho 

Predávajúci je povinný: 

1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a
termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady
potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v
slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 
Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je 
schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Spoločnosť Bess s.r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu 
tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojej prevádzke a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru 
kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

D. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný: 

1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie
tovaru,

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v 
záväznom akceptovaní objednávky.

E. Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"):
a.) Vopred pred prevzatím tovaru prevodom na účet prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má prevádzkovateľ právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, stornovať objednávku.

b.) PayPal. Prevádzkovateľ bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má prevádzkovateľ právo, bez predošlého upozornenia kupujúceho, stornovať objednávku.

2. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 


3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

5. V prípade, že kúpna cena za vrátený alebo reklamovaný tovar a tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy bude uhradená kupujúcim formou darčekových certifikátov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, predajca vráti kúpnu cenu kupujúcemu rovnakou formou, ako bola uhradená kupujúcim. Hodnota vrátených darčekových certifikátov kupujúcemu však nesmie byť vyššia ako hodnota darčekových certifikátov zaplatená kupujúcim pri kúpe tovaru. Ak by vrátenie darčekových certifikátov z objektívnych dôvodov nebolo možné, najmä preto, že predávajúci nemá k dispozícii darčekové certifikáty v potrebnej výške, predávajúci poskytne kupujúcemu peňažnú náhradu.

6. V jednej objednávke je možné použiť len jednu poukážku na zľavu, nie je možná kumulácia viacerých poukážok.

F. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


G. Dodacie podmienky


1. Prevádzkovateľ odovzdá tovar na prepravu (odošle) do 3-10 pracovných dní (ak pri tovare nie je uvedené inak) po prijatí elektronickej objednávky, alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet prevádzkovateľa, ak kupujúci zvolil spôsob platby prevodom alebo kartou. Dodacia lehota objednávky sa riadi najdhšou dodacou lehotou tovaru, ktorý daná objednávka obsahuje. O odovzdaní zásielky na prepravu kuriérskej spoločnosti je kupujúci informovaný prostredníctvom emailu. Kuriérska spoločnosť doručuje na území Slovenskej rebubliky zásielky nasledujúci pracovný deň po dni podania a na území Českej republiky dva pracovné dni po dni podania.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. 

3. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógu, prospektoch a iných písomnostiach 
predávajúceho udávané výrobcom sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 3% z uvedenej hodnoty.

4. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V 
prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. 

6. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom.

7. Náklady na poštovné nie sú zahrnuté v cene tovaru.

Poštovné pre objednávky s doručením na adresu v Slovenskej republike sa účtuje:

- vo výške 3,00 € pri platbe vopred doručenie kuriérskou spoločnosťou,
- vo výške 1,70 € pri doručení tovaru do Parcel Shopu.
 Náklady na poštovné prevádzkovateľ neúčtuje pri objednávkach s výslednou cenou za tovar vyššou ako 100 €.

Poštovné pre objednávky s doručením na adresu v Českej republike sa účtuje:

Doručenie prostredníctvom kuriérskej spoločnosti InTime:

- vo výške 150 Kč pri objednávke s hodnotou tovaru do 1500 Kč
- vo výške 100 Kč pri objednávke s hodnotou tovaru od 1500 Kč do 3000 Kč
Náklady na poštovné v rámci ČR prevádzkovateľ neúčtuje pri objednávkach s výslednou cenou za tovar vyššou ako 3000 Kč

Doručenie na výdajné miesto Zásielkovňa.cz (zákazník si preberie zásielku osobne na ním zvolenom výdajnom mieste spoločnosti Zásielkovňa.cz)

- vo výške 50 Kč

8. Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Zákaznící môžu objednávať prostredníctvom e-shopu www.bess.sk zvolením príslušnej meny - Kč alebo €.

H. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.bess.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

I. Reklamácie

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 

2. Prípadné reklamácie prevádzkovateľ vybaví v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

3. Reklamácia sa uplatňuje osobne, prípadne poštou na adresu prevádzky: Bess s.r.o., M. Čulena 16, 974 11 Banská Bystrica, SR, spolu s dokladom o nadobudnutí tovaru (faktúra) a sprievodným listom s popisom vady tovaru. Reklamovaný tovar neposielajte prostredníctvom dobierkovej služby.

4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho
zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených 
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace 
s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba,  ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

5. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

6. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu (Občiansky zákonník),

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

J. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

3. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná po prihlásení v e-shope www.bess.sk v sekcii "Moje objednávky".

K. Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1,

tel.: 048/412 49 69, email: bb@soi.sk

L. Záverečné ustanovenia


1. Tieto obchodné a platobné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

M. Alternatívne riešenie sporov spotrebiteľov

1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle  § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatíne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.